Isam Bachiri

Isam Bachiri

Cøpenhavn-Denmark
  • Hip-Hop
  • hip-hop,Rap,soul,r&b